dr, Zakład Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Nowożytnej UG

wykonawca


Przekład

Duns Szkot, Ordinatio I, d. 40-41

Arytkuł

Duns Szkot

Biografia

Studia w latach 1989-1994 na Wydziale Filozofii, Katolicki Uniwersytet Lubelski,
1994 – obrona pracy magisterskiej pt. „Koncepcja principium individuationis w Lectura in librum secundum Sententiarum d.3, pars I, q.1-7 Jana Dunsa Szkota”, pisana na Seminarium Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej pod kierunkiem Prof. dr hab. Edwarda Zielińskiego O.F.M.;
2002 – obrona rozprawy doktorskiej pt. „Struktura bytu indywidualnego i jego jednostkowienie. Analiza wybranych dzieł Jana Dunsa Szkota”. Miejsce – Wydział Filozofii KUL. Promotor – Prof. dr hab. Edward Zieliński O.F.M., Katolicki Uniwersytet Lubelski; recenzenci: dr hab. Agnieszka Kijewska (KUL), dr hab. Jacek Widomski (UJ).

Od 15.10.1994 do 31.01.2003 asystent, Katedra Nauk Humanistycznych, Zakład Nauk Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Od 1.02. 2003 do 31.08. 2005 adiunkt, Katedra Nauk Humanistycznych, Zakład Nauk Społecznych, Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.
Od 1.09.2005 adiunkt w Zakładzie Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej IFSiD, WNS, Uniwersytet Gdański.
Wykładowca Gdyńskiego Archidiecezjalnego Kolegium Teologicznego od 1994.
Wykładowca Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku od 1999.

Visitig Scholar, The Catholic Univeristy Of America, 17.08.2015-26.10.2015

Follow me on Academia.edu

Członkostwo w organizacjach i towarzystwach naukowych

Czł. Polskiego Towarzystwa Tomasza z Akwinu (Societa Internazionale Tommaso d’Aquino – SITA Polska)
Czł. Sekcji Filozofii Gdańskiego Towarzystwa Naukowego

Inne osiągnięcia

Udział w grancie Komitetu Badań Naukowych w latach 1995-8 przy pracy nad antologią łacińskich tekstów z filozofii XII-XIV w. „Wszystko to ze zdziwienia”. Tłumaczenie  tekstów Jana Dunsa Szkota.

Badania własne UG BW 7100-5-0237-6. Problematyka natura communis w Ordinatio II d. 3 p.I q. 1-6 Jana Dunsa Szkota.

Grant Narodowego Centrum Nauki 2013/09/B/HS’1/01985  Natura woli. Wolność a konieczność. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota na tle poglądów św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu  (lata 2014-2016). Kierownik grantu.

Udział w grancie Narodowego Centrum Nauki 2014/15/B/ HS1/00406 Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczna (The Philosophical Discussion of the Problem of Determinism from St. Augustine to Alvin Plantinga. Human Freedom and Theistic Hypothesis). Wykonawca.

Zainteresowania badawcze

Systematyczne: ontologia, filozofia Boga, etyka średniowieczna
Historyczne: filozofia starożytna i średniowieczna, Jan Duns Szkot, Franciszek Suárez, historia etyki, problematyka jednostkowienia, problematyka wolnej woli, historia pojęcia wolnej woli

Inne: dydaktyka filozofii

Wybrane publikacje

Tłumaczenia
 1. Jan Duns Szkot, Czy substancja materialna ze swej natury jest substancją jednostkową i indywidualną, (Lectura in librum secundum Sententiarum d.3 pars I, q.1), w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, PWN Warszawa 2000, s. 51-61.
 2. Jan Duns Szkot, Czy substancja materialna jest indywidualna dzięki pozytywnej bytowości ograniczającej naturę do bycia substancją indywidualną, (Lectura in librum secundum Sententiarum d.3 pars I, q.6), w: Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, PWN Warszawa 2000, s. 61-75.
Redakcje
 1. Redakcja czasopisma (wraz z R. Koszkało) „Filo-Sofija”  nr 23 (2013/4), numer Perspektywy rozumieniaindywiduum
Książki i rozdziały w książkach
 1. Indywiduum i jednostkowienie. Analiza wybranych tekstów Jana Dunsa Szkota, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2003, ss.251.
 2. Struktura bytu indywidualnego i ujednostkowienie według bł. Jana Dunsa Szkota, w: Filozofia franciszkanów, t.1-3, Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2005, t. 2, s. 25-35.
 3. Spór o jednostkowienie duszy ludzkiej. Stanowisko Jana Dunsa Szkota w dyskusji z Tomaszem z Akwinu i tomistami, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot 1308-2008, red. E. Zieliński, R. Majeran, Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 321-335.
 4. Wszechmoc a uniwersalny posybilizm. Uwagi historyka filozofii, w: Teologia filozoficzna. Wokół książki Stanisława Judyckiego Bóg i inne osoby, red. J. Pyda OP, Wyd. W drodze, Poznań- Kraków 2013, s. 355-381.
Studia i artykuły
 1. Problematyka principium individuationisLectura in librum secundum Sententiarum d.3, pars I, qq.1-7 Jana Dunsa Szkota, Acta Mediaevalia”  XIII (2000), s. 129-215.
 2. Źródła normatywności według Jana Dunsa Szkota, „Ruch filozoficzny” 4 (2010), s. 647-660.
 3. Franciszka Suáreza koncepcja jednostkowienia bytów na tle stanowisk myślicieli średniowiecznych, „Filo-Sofija” nr 15 (2011/4), s. 881-899. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/402/394
 4. Rozważania Franciszka Suáreza nad zakresem działania mocy absolutnej Boga w odniesieniu do prawa naturalnego, „Filo-Sofija” nr 17 (2012/2), s. 121-135. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/308/302
 5. Jednostkowienie substancji, w: Substancja, „Studia Systematica” 2 (2012), s. 31-53.http://www.wuwr.com.pl/products/1471.html
 6. Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota, „Przegląd filozoficzny” nr 3/2012 (83), s. 441-458. http://pf.czasopisma.pan.pl/images/data/pf/wydania/No_3_2012/31_Woluntaryzm_I_Intelektualizm_W_Etyce_Jana_Dunsa.pdf
 7. Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota, „Filo-Sofija”  nr 19 (2012/4), s. 53-74. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/8/9
 8. Indywiduum a osoba. Rozważania Boecjusza, Ryszarda ze św. Wiktora i Jana Dunsa Szkota, „Filo-Sofija”  nr 23 (2013/4), s. 73-88. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/611/595
 9. Perspektywy rozumienia indywiduum, (wraz z R. Koszkało), „Filo-Sofija”  nr 23 (2013/4), s. 11-17.http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/608/592
 10. Nauczanie filozofii w szkołach wyższych na kierunkach niefilozoficznych, „Filo-Sofija”  nr 26 (2014/3), s. 119-128. http://www.filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/741/720
 11. Rozwój pojęcia woli w pogańskiej filozofii starożytnej – Sokrates, Platon, Arystoteles, „Roczniki filozoficzne” nr 63 (2015/2), s. 157-186.http://www.kul.pl/files/581/Roczniki_Filozoficzne/roczniki_filzoficzne_6…
 12. Wszechmoc, wola Boża i struktura świata. Stanowisko Jana Dunsa Szkota, „Filo-Sofija”  nr 30 (2015/3), s. 57-70. http://filo-sofija.pl/index.php/czasopismo/article/view/856
Hasła
 1. Jednostkowienia zasada, w: Encyklopedia Katolicka RW KUL, t. VII, Lublin 1997, s. 1139-1140.
 2. Henryk z Harclay, w: Powszechna Encyklopedii Filozofii, t. IV, Lublin 2003, s. 349-351.
 3. Haecceitas, w: Powszechna Encyklopedii Filozofii, t. IV, Lublin 2003, s. 170-171.
 4. Jednostkowienia zasada, w: Powszechna Encyklopedii Filozofii, t. V, Lublin 2004, s. 300-303.
 5. Ryszard z Mediavilla, w: Powszechna Encyklopedii Filozofii, t. VIII, Lublin 2007, s.877-880
 6. Wilhelm z Alnwick, w: Powszechna Encyklopedii Filozofii, t. IX , Lublin 2008, s. s. 764-765.
Recenzje publikowane

Individuation in Scholasticism, ed. J.J.Gracia, SUNY 1994, „Kwartalnik Filozoficzny” XXV (1997) z. 2, s. 253-258.

Udział w konferencjach

1. „Rola filozofii w kształceniu nauczycieli wychowania fizycznego”. Krajowa Konferencja Naukowa „Przygotowanie humanistyczne nauczycieli kultury fizycznej dla potrzeb współczesnej szkoły”, 17.10.1997, AWF Gdańsk.

2. „Struktura bytu indywidualnego i ujednostkowienie według bł. Jana Dunsa Szkota”. Konferencja na temat Filozofii Franciszkanów, 16.11.2002, Instytut Franciszkański oraz WSD OO.Franciszkanów, Łódź-Łagiewniki.

3. „Wartość indywiduum. Uwagi do poglądów Jana Dunsa Szkota”. Uniwersyetet Zielonogórski, IV Zielonogórskie Sympozjum Filozoficzne 25-26.09.2003.

4. „Spór o jednostkowienie duszy ludzkiej. Stanowisko Jana Dunsa Szkota w dyskusji z Tomaszem z Akwinu i tomistami”, Konferencja międzynarodowa w 700 lecie śmierci Jana Dunsa Szkota, Katolicki Uniwersytet Lubelski, 8-10.04.2008

5. „Uwagi o pojęciu „zasada jednostkowienia” – na przykładzie wybranych stanowisk XIII i XIV-wiecznych myślicieli”, VIII Zjazd filozoficzny, UW, Warszawa, 18.09.2008

6. „Jan Duns Szkot – Mistrz”. Sesja naukowa pt. „Mistrzowie” z okazji jubileuszu pracy dydaktyczno-naukowej O. Prof. dr hab. Edwarda Iwo Zielińskiego, organizator Katedra Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL, 10.12.2008 Lublin.

7. Udział w dyskusji panelowej „Edukacja dwustopniowa w kształceniu kadr B+R”. Pierwsza Międzynarodowa Konferencja „Zarządzanie nauką”, Lublin 20-22.11.2009, organizator Wydział Filozofii KUL, Lubelska Szkoła Biznesu, Patronat honorowy: Komitet Naukoznawstwa PAN.

8. „Źródła normatywności według Jana Dunsa Szkota”. Ogólnopolska konferencja naukowa „Dlaczego cokolwiek powinienem? Pytanie o źródła normatywności etyki”, organizator Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 27-28.05.2010.

9. „Franciszka Suáreza koncepcja jednostkowienia bytów”. Ogólnopolska konferencja naukowa „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”, organizator Instytut Filozofii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 17-18.06.2010.

10. „Rola kształcenia filozoficznego na kierunkach niefilozoficznych w realizacji celów edukacji uniwersyteckiej” Konferencja Bolońska. Rozumienie postaw jako wymiaru edukacji wyższej w świetle Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji, Uniwersytet Gdański , Gdańsk, 25.06.2010

11. „Wolność Boga a wolność człowieka – analogie i różnice”, Interdyscyplinarna Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Bóg Wschodu i Zachodu, Perspektywa antropologiczna, Instytut Filozofii UŁ, Łódź, 6-7.05. 2011.

12. „Wszechmoc. Prostota. Trójca”, Wykłady im. J.M.Bocheńskiego, Sympozjum Bóg i inne osoby. Debata o książce prof. Stanisława Judyckiego, Kolegium Dominikanów, Kraków, 26-28.05.2011.

13. „Rozważania Franciszka Suáreza nad zakresem działania mocy absolutnej Boga w odniesieniu do prawa naturalnego”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje”, IFSiD Uniwersytet Gdański, Gdańsk 16-17.06.2011.

14. „Relacja uczuć do woli w etyce Jana Dunsa Szkota”, IV Kongres Mediewistów Polskich, UAM Poznań, 19-21.09.2011.

15. „Futura contingentia jako przedmiot wiedzy Boga. Stanowisko Jana Dunsa Szkota”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „O wiedzy Boga”, IFSiD Uniwersytet Gdański 18.11.2011.

16. „Jana Dunsa Szkota koncepcja haecceitas”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa  „Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej”, IFSiD Uniwersytet Gdański 18-19.05.2012.

17. „Wola – historia pojęcia”, Zlot Filozoficzny, 27-30.06. 2012 Uniwersytet Gdański

18. „Woluntaryzm i intelektualizm w etyce Jana Dunsa Szkota” Polski Zjazd Filozoficzny, 17-21.09.2012, Wisła.

19. “Many faces of unitas. John Duns Scotus’ theory of being one”, Unum, verum, bonum. International Colloquium on Medieval Philosophy. University of Lisbon & Catholic University of Portugal. 2-6.04.2013.

20. „Św. Augustyn o woli w kontekście starożytnej filozofii greckiej”, Ogólnopolska Konferencja naukowa „Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i Bizancjum”, 18.04. 2013. KUL.

21. „Nauczanie filozofii w szkolnictwie wyższym na kierunkach niefilozoficznych”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Po co filozofia?” 6-7.03.2014 UKW Bydgoszcz.

22. “Voluntarism and intellectualism. Thomas Aquinas versus John Duns Scotus”, Athens Institute for Education and Research, 9th Annual International Conference on Philosophy, 6-29 May 2014, Athens, Greece.

23. „Wszechmoc, wola Boga i struktura świata. Analiza stanowiska Jana Dunsa Szkota”, Ogólnopolska Konferencja naukowa „O mocy Boga”, 14-15.11.2014, IFSiD UG Gdańsk.

24. „Wola Boga na gruncie teizmu szkotystycznego”, VII Wykłady im. J.M.Bocheńskiego,  Kolegium Dominikanów, Kraków, 28-30.05.2015.