o. dr hab., prof. KUL, franciszkanin, kierownik Katedry Logiki KUL
wykonawca

Artykuł

Czy przyczynowanie retroaktywne efektywnie może rozwiązać aporię wolnej woli i przedwiedzy Boga?

Biogram

Urodzony 19 maja 1976 r. w Świdnicy. Magisterium 2001 r., Wydział Teologii KUL, na podstawie rozprawy pt. Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa M. Bocheńskiego, promotor: o. prof. E. I. Zieliński (KUL), recenzent: o. prof. S. C. Napiórkowski (KUL). Doktorat 16 grudnia 2005 r., Wydział Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt. Problem stosowalności HW-rozszerzenia systemu logiki modalnej T w dziedzinie fizyki, promotor: prof. S. Kiczuk (KUL), recenzenci: prof. U. Żegleń (UMK), prof. Z. Dywan (KUL). Habilitacja 24 marca 2010 r., Wydział Filozofii KUL, na podstawie rozprawy pt.Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, recenzenci: prof. A. Malinowski (UW), prof. A. Wiśniewski (UAM), prof. A. Pietruszczak (UMK), prof. P. Garbacz (KUL).
 • Kierownik Katedry Logiki KUL od 1 sierpnia 2010 r., na tym stanowisku następca profesorów: ks. Antoniego Korcika (1946-1963), ks. Stanisława Kamińskiego (1963-1975), Ludwika Borkowskiego (1975-1985) i Stanisława Kiczuka (1985-2010).
 • Prodziekan Wydziału Filozofii (1 września 2012 r. – 16 czerwca 2013 r.).
 • Dziekan Wydziału Filozofii (17 czerwca 2013 r. – 28 maja 2015 r.).
 • Prorektor KUL do spraw Nauki i Rozwoju (od 29 maja 2015 r.).
 • W 2011 r. otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
 • W 2015 r. przebywał na stażu naukowym w Centre for Logic and Analytic Philosophy KU Leuven.
 • W latach 2013-2015 kierował zespołem badawczym, który zrealizował projektLogiki pozycyjne – metateoria i zastosowania, finansowany z grantu Narodowego Centrum Nauki.
 • W latach 2014-2015 pełnił funkcję promotora w przewodzie, który toczył się przed Senatem KUL i który zakończył się nadaniem Panu Profesorowi Richardowi Swinburneowi godności Doktora Honoris Causa KUL.
 • Wypromował dwoje doktorów: Bartłomieja Krzosa i Annę Marię Karczewską.

Wybrane prace

Książki
 1. Logika czasu empirycznego. Funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych, Lublin 2009, Wydawnictwo KUL.
 2. Normalne logiki pozycyjne, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL (współautor: Tomasz Jarmużek).
 3. Futura contingentia, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.
 Artykuły
 1. Zagadnienie sensowności języka teologii w ujęciu Józefa. M. Bocheńskiego, „Lignum Vitae” 2 (2001).
 2. Przekonania religijne Bohdana Chwedeńczuka, „Zeszyty Naukowe KUL” 45 (2002) 1-2.
 3. Próba formalizacji wnioskowania zawartego w II rozdziale Proslogionu Anzelma, „Ruch Filozoficzny” 8 (2006) 2, s. 237-247.
 4. Zwroty modalne języka fizyki, „Filozofia Nauki” 14(2006), nr 4(56).
 5. A Formal Theory of Physical Necessity, „Logic and Logical Philosophy” t. 16 (2007) 1, s. 65-83.
 6. Zmienna czasowa w starożytnej i średniowiecznej teorii zdań warunkowych, „Roczniki Filozoficzne” 55 (2007), nr 2.
 7. Zdania warunkowe w logice starożytnej, „Kwartalnik Filozoficzny” 35 (2007), z. 4.
 8. Is the Ontological Proof of God’s Existence an Ontological Proof of God’s Existence?, „Logic and Logical Philosophy” 16 (2007).
 9. W sprawie egzystencjalnych konsekwencji zdań predykatywnych, „Studia Philosophiae Christianae” 44 (2008), nr 1.
 10. Bóg, modalność, esencjalizm. Pewna wersja szkotystycznego dowodu tezy o istnieniu Boga, „Roczniki Filozoficzne” 57 (2009), nr 1.
 11. Pojęcie istnienia w czasie a pojęcie współistnienia z czasem w Monologionie Anzelma z Canterbury, „Roczniki Filozoficzne” 58 (2010), nr 1.
 12. Czy Ratio Anselmi jest poprawnym wnioskowaniem?, w: Dowody ontologiczne, red. S. Wszołek, Kraków 2011.
 13. On Axiomatization of Łukasiewicz’s Four-Valued Modal Logic, „Logic and Logical Philosophy” 20 (2011).
 14. Jana Dunsa Szkota dowód tezy o istnieniu Boga, w: Błogosławiony Jan Duns Szkot, red. E. I. Zieliński, R. Majeran, Lublin 2011.
 15. Koło Krakowskie, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 689-692.
 16. Logika polska, w: Encyklopedia Filozofii Polskiej, Lublin 2011, s. 880-890 (autorstwo wspólne z Urszulą Wybraniec-Skardowską).
 17. A Debate on God: Anselm, Aquinas and Scotus, w: Ontological Proofs Today, red. Mirosław Szatkowski, Frankfurt am Main 2012, s. 113-141.
 18. Ratio Anselmi Revisited, „European Journal for Philosophy of Religion” 2 (2012), s. 127-146.
 19. Negation in Weak Positional Calculi, „Logic and Logical Philosophy” 22 (2013).
 20. Logika temporalna, w: Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki, red. J. Woleński, A. Dąbrowski, Kraków 2014, Copernicus Center Press.
 21. Epistemologia w kontekście logiki i filozofii nauki, w: Epistemologia, red. S. Janeczek, A. Starościc, Lublin 2015, Wydawnictwo KUL.
 22. Spurious Confusion in Temproral Logic, „Logic and Logical Philosophy” 2 (2015).
 23. Jerzy Łoś and the Origin of Temporal Logic, w: Handbook of the 5th World Congress and School on Universal Logic, red. J-Y. Beziau, S. Ural, A. Buchsbaum, I. Tasdelen, V. Kamer, Istanbul 2015 (współautor: Tomasz Jarmużek).