dr hab. prof. UŁ, Katedra Historii Filozofii UŁ

wykonawca


Przekład

Thomas Bradwardine, De causa Dei contra Pelagium

Artykuły

Thomas Bradwardine, W. Ockham

Wykształcenie

2002 doktor habilitowany, Uniwersytet Łódzki, tyt. rozprawy habilitacyjnej: Między filozofią przyrody a nowożytnym przyrodoznawstwem. Ryszard Kilvington i fizyka matematyczna w średniowieczu.

1991 doktor filozofii, Uniwersytet Łódzki, tyt. rozprawy doktorskiej: Tomasz Wilton i dyskusje o nieskończonej mocy pierwszego poruszyciela – Boga.

1982 magister filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki.

1980 magister fizyki, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Uniwersytet Łódzki.

 

Praca zawodowa i pełnione funkcje

2014 – Konsul Honorowy Republiki Finlandii w Łodzi.

2008 – Prodziekan ds. Nauki, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, Uniwersytet Łódzki.

2005 – profesor nadzwyczajny UŁ.

2011 – Dyrektor Centrum Promowania Zrównoważonego Stylu Życia, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, UŁ.

2012 – Kierownik Katedry Historii Filozofii, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, UŁ.

2007–2011 – profesor nadzwyczajny, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Łódź.

2005–2011 – Kierownik Zakładu Historii Filozofii Starożytnej, Średniowiecznej i Przednowożytnej, Instytut Filozofii, Wydział Filozoficzno-Historyczny, UŁ.

2004–2005 – Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, Łódź.

2004–2005 – Kierownik Centrum Badań Edukacyjnych, AHE.

1993–2005 – adiunkt, Instytut Filozofii, Wydz. Filozoficzno-Historyczny, UŁ.

1992–1993 – adiunkt, Zakład Filozofii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.

1985–1992 – asystent, Zakład Filozofii, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie.

1982–1985 – asystent, Politechnika Częstochowska.

 

Zainteresowania naukowe

Historia filozofii średniowiecznej, historia idei, historia nauki, filozofia nauki, historia myśli kobiet.

 

Hobby

Wynajdowanie i rozwiązywanie problemów filozoficznych; czytanie, podróże i tak najchętniej spędzam czas.

 

Osiągnięcia naukowe

Publikacje

Książki i druki zwarte

 1. Arystoteles na nowo odczytany. Ryszarda Kilvingtona „Kwestie o ruchu”, Wyd. UŁ, Łódź 2014, s. 343.
 2. Antologia tekstów filozoficznych i teologicznych z III-XI wieku (wybór i opracowanie), Wyd. WAM, Kraków 2012, s. 304, <http://ebook.wydawnictwowam.pl/tyt,58841, ANTOLOGIA_TEKSTOW_FILOZOFICZNYCH_I_TEOLOGICZNYCH_Z_III_XI_WIEKU.htm>.
 3. The Rise and Development of “Mathematical Theology” in the Middle Ages”, seria: “21st Century Booklets: world view, scientific practice & pastoral ministral”, Newton Center: Boston Theological Institute, Boston 2005, t. I, s. 28
 4. Między filozofią przyrody i nowożytnym przyrodoznawstwem. Ryszard Kilvington i fizyka matematyczna w średniowieczu, UŁ, Łódź 2002, s. 330.
 5. Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, E. Jung[-Palczewska] (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2000, s. 266.
 6. Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 399.
 7. Księga pamiątkowa ku czci Zdzisława Kuksewicza, (redakcja), Wyd. UŁ, Łódź 2000, s. 204.
 8. Disce puer. Podręcznik do łaciny średniowiecznej (red. z D. Gwis), Warszawa 2000, s. 328.
 9. Thomas Wilton i dyskusje o nieskończonej mocy Bożej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1993, s. 71.
 10. Jana z Janduno koncepcja intelektu, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 1990, s. 120.

 

Rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych

 1. Footnotes to Il nome della Rosa, [w:] The Power of Intellect. Umberto Ecco: reception and reminescences in Poland, A. Gałkowski (red.) Wyd. UŁ, Łodź 2015, s. 215-238.
 2. Physical Forms and Matter, chapt. 8, [w:] A Companion to Walter Burley. Late Mediewal Logician and Mataphysician, A. Conti (ed.), Brill, Leiden – Boston 2013, s. 247-266.
 3. Świat widziany oczyma Arystotelesa a świat Galileusza, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzi – Miejsca – Przedmioty, T. Grabarczyk, A. Kowalska-Pietrzak, T. Nowak (red.), Wydawnictwo DiG, Warszawa 2011, s. 169-179.
 4. Nierówne nieskończoności? Dunsa Szkota teoria potentia absoluta/ordinata Dei inspiracją dla rozwoju XIV-wiecznej matematyki, [w:] Błogosławiony Jan Duns Szkot (1308-2008), E.I. Zielinski R. Majeran (red.), Wyd. KUL, Lublin 2010, s. 644-655 z R. Podkoński.
 5. Richard Kilvington on Continuity, [w:] Atomism in Late Medieval Philosophy and Theology, Ch. Grelard, A. Robert (eds.), Brill, Leiden-Boston 2009, s. 65-85 z. R. Podkoński.
 6. Upadek czy rozkwit teologii? Wpływ nominalizmu na teologie póżnego średniowiecza, [w:] Średniowieczna wizja świata. Jedność czy różnorodność, T. Wolińska, M.J. Leszka (red.), Wyd. UŁ, Łódź 2009 z R. Podkoński.
 7. Richard Kilvington on proportions, [w:] Mathèmatiques et thèorie du mouvement XIVe-XVIe siècle, J. Biard, S Rommevaux (èds), Presses Universaitaires Septentrion, Tour 2008, s. 81-101 z. R. Podkoński..
 8. Dlaczego Newton przypisywał swoje prawa dynamiki Galileuszowi? Walter Charleton i jego Fizjologia, [w:] Oblicza filozofii XVII wieku, S. Janeczek (red.), Wzd. KUL, Lublin 2008, 441-464.
 9. Mojżesz Majmonides – zarys poglądów, [w:] Człowiek i świat wokół niego. Studia z filozofii średniowiecznej, Inst. Filozofii, Uniw. Wrocławski, Wrocław 2008, s. 119-125.
 10. Teolog Wilhelm Ockham, [w:] Filozofia Franciszkanów, S. Napiórkowski OFMConv, I. Yieli}ski OFMConv red), Wyd. Ojców Franciszkanów, Niepokalanów 2005, cz. II, s. 203-226.
 11. From Oxonian Sources to Parisian Rebelion: Attempts to Overcome Aristotelianism in the Fourteenth-Century Physics, [w:] Bilan et perspectives des etudes médiévale (1993-1998), J. Hamesse (ed.), Brepols, Thurnhout 2004, s. 420-435.
 12. Richard Kilvington on Local Motion, [w:] Chemins de la pensée médiévale. Etudes offertes a Zénon Kaluza, P. Bakker (ed.) Brepols, Turnhout 2002, s.113-133.
 13. Procedura secundum imaginationem w czternastowiecznej filozofii przyrody, [w:] Księga pamiątkowa ku czci prof. Z. Kuksewicza, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, s. 57-78.
 14. The Concept of Time in Richard Kilvington, [w:] Tempus Aevum Aeternitas. La concettualizzazione del tempo nel pensiero tardomedievale, Alliney. L. Cova (eds.), Leo Olshi, Firenze 2000, s. 187-205.
 15. Filozofia XIV wieku, [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. XIII-XLVII.
 16. Tomasz Wilton (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 76-86.
 17. Piotr Aureoli (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 107-115.
 18. Walter Burley (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000,s. 123-127.
 19. Jan z Janduno (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 163-168.
 20. Wilhelm Ockham (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 193-203.
 21. Jan Buridan (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 262-267.
 22. Tomasz Bradwardine (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 287-292.
 23. Mikołaj z Autrecourt (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 299-305.
 24. Wilhem Heytesbury (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór, opracowanie i wstęp), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 319-322.
 25. Jan Wycklef (Wprowadzenie), [w:] Wszystko to ze zdziwienia. Antologia tekstów filozoficznych z XIV wieku, E. Jung[-Palczewska] (wybór i opracowanie), Warszawa 2000, s. 366-370.
 26. Wilton’s Solution of the Aristotelian Problem of God’s Infinite Power, [w:] Aristotle in Britan during the Middle Ages, J. Marenbon (ed.), Brepols, Turnhout 1996, s. 311-321.
 27. Marsyliusz z Padwy i Polska Szkoła Prawa Narodów – dwa przykłady koncepcji tolerancji w wiekach średnich, [w:] Proceedings of International Colloquim: Humanistic Basis of Tolerance, Częstochowa 1992, Częstochowa 1992, s. 133-150.
 28. The Discussion on infinita vigor Dei in Averroism of 13th and 14th centurie, [w:] Knowledge and the Science in Medieval Philosophy. Proceedings of the eight International Congress of Medieval Philosophy (I.E.P.M), S. Knuuttila, R. Tyorinoja, S. Ebbesen (eds), Luter-Agricola Society, Helsinki (1990), vol. II, s. 130-138.

 

Artykuły w czasopismach

 1. Wykład Awerroesa O substancji świata, „Przegląd Tomistyczny” XIX (2013), s. 93-118.
 2. Czy w XVII i XVIII-wiecznej Anglii kobieta była traktowana jako wartościowa jednostka – obywatelka?, [w:] Perspektywy rozumienia indywiduum, „Filo-Sofija” R. 13, nr 23, (2013/4), s. 117-132.
 3. Co – zdaniem angielskich myślicieli XIV wiek – Bóg wie o przygodnej przyszłości?, [w:] O Bogu i człowieku: wszechwiedza, wszechmoc i ludzka wolność, „Filo-Sofija” R. 12, nr 19, (2012/4), s. 75-98.
 4. Scotistic and Ockhamist Contribution to Kilvington’s Ethical and Theological Views, [w:] 1308 Ein Topographie historischaer Gleichzeitigkeit, „Miscellanea Mediaevalia” Bd. 35 (2010), s. 104-125.
 5. Przyszłe zdarzenia przygodne – szkic średniowiecznego problemu, „Acta Mediaevalia”, XXII (2009), s. 241-253.
 6. The Fourteenth and Seventeenth Century Project of Mathematical Physics. Continuity or Discontinuity?, „Organon”, 41 (2009), s. 151-165.
 7. The Transmission of English Ideas in the Fourteenth Century – the Case of Richard Kilvington, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, XXXVII (III) (2008), s. 59-70 z. R. Podkoński.
 8. Jak być sprawiedliwym? Ryszarda Kilvingtona komentarz do Etyki Arystotelesa, [w:] Księga pamiątkowa ku czci Profesora Edwarda Iwona Zielińskiego OFMConv, „Roczniki filozoficzne”, LVI n.2 (2008), s. 117-128 z M. Michałowska.
 9. Why was medieval Mechanics Doomed? The Failure to Substitute Mathematical Physics for Aristotelianism, [w:] “Herbs des Mittelalters?”. Fragen zur Bewertung des 14. und 15. Jahrhunderts, „Miscellanea Mediaevalia” Bd. 31 (2004), s. 495-512.
 10. Krótkie kwestie teologiczne dwóch przedstawicieli szkoły franciszkańskiej XIV wieku Piotra Aureoli i Wilhelma Ockhama, „Przegląd Tomistyczny” IX, 2003, s. 199-212.
 11. Natura more geometrico. Średniowiecze jako pośrednik w recepcji matematyki greckiej dla potrzeb fizyki, „Studia Warmińskie”, 37 (2000), s. 129-140.
 12. Works by Richard Kilvington, „Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age”, 67 (2000), s. 182-223.
 13. Delimitation Between Theology and Natural Philosophy: the Case of God’s Infinite Power in Thomas Wylton, „Studia Mediewistyczne”, 33 (1998), s. 65-71.
 14. The Medieval Controversy Concerning Motion and the Infinite power of God in Thomas Aquinas and Latin Averroism, „Studia Mediewistyczne”, XXXII (1997), s. 47- 57.
 15. The date of Wylton’s Quodlibet, „Studia Mediewistyczne”, XXXII (1997), s. 59-63 z Z. Kuksewicz.
 16. Motion in a Vacuum and in a Plenum in Richard Kilvington’s Question: Utrum aliquod corpus simplex posset moveri aeque velociter in vacuo et in pleno from the ‘Commentary on the Physics’, „Miscellanea Medievalia”, Bd. 25 (1997), s. 179-193.
 17. Thomas Wilton and His Question on the Infinite Power of God, „Mediaevalia Philosophica Polonorum”, XXXII (1995), s. 41-57.
 18. La question de infinitate vigoris Dei de Thomas de Wylton. (Introduction et l’edition critique), „Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age”, anné 1997, s. 329-407.
 19. Le problème d’averroisme de Walter Burley dans son Commentaire sur la Physique, „Studia Mediewistyczne” 24, 2 (1986), s. 101-111.
 20. Jean de Jandun a-t-il affirmé la nature active de l’intellect possible?, „Mediaevalia Philosophica Polonorum” XXVII (1986), s. 15-20.

 

Wydania krytyczne z języka łacińskiego

 1. Bartholomeus de Jaslo, Oratio prima de restauratione studii, [w:] Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, E. Jung[-Palczewska] (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, s. 18- 40 (z D. Gwis 90% udziału).
 2. Franciscus de Brzeg, Sermo de dilectione fratrum, [w:] Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, E. Jung[-Palczewska] (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, 40-50, (z D. Gwis 90% udziału).
 3. Matthias de Labiszyno, Recommendatio ignoti rectoris, [w:] Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, E. Jung[-Palczewska] (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, 130-154, (z D. Gwis 90% udziału).
 4. Anonym, De administratione rectoratus, [w:] Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, E. Jung[-Palczewska] (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, s. 154-168, (z D. Gwis 90% udziału).
 5. Thomas Strzempynski, Verba rectoris: De oneribus ofiici rectoratu, [w:] Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, E. Jung[-Palczewska] (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, (z D. Gwis 90% udziału).
 6. Stanislaus de Skarbimiria, Sermo de comparatione sapientiae, [w:] Prima verba. Krakowskie mowy uniwersyteckie, E. Jung[-Palczewska] (red.), Wydawnictwo UŁ, Łódź 2000, s. 186-200, (z D. Gwis 90% udziału).
 7. La question de infinitate vigoris Dei de Thomas de Wylton, „Archives d’histoire doctrinale et litteraire du Moyen Age”, anné 1997, s. 347-407.

 

Hasła encyklopedyczne

 1. “Impetus”, [w:] “Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500”, K. Lagerlund (ed.), Springer, Dortrech/Heidelberg/London 2011, s. 540-542.
 2. “Intension and Remission of forms”, [w:] “Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500”, K. Lagerlund (ed.), Springer, Dortrech/Heidelberg/London 2011, s. 551-555.
 3. “Richard Kilvington”, [w:] “Encyclopedia of Medieval Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500”, K. Lagerlund (ed.), Springer, Dortrech/Heidelberg/London 2011, s. 1129-1131.
 4. „Richard Kilvington”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2011 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <http://plato.stanford.edu/ archives/fall2011/ entries/kilvington/>

 

Członkostwo w redakcjach naukowych czasopism
 1. 2007 – „Documenti e Studia Sulla Tadizione filosofica medievale” – członek Comittato Scientifico).
 2. 2006 – „Polish Journal of Philosophy” – członek Advisory Board).
 3. 2010 – „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie s. Filozofia” – członek Rady naukowej od 2010.
 4. 2005-2010 „Mediaevalia Philosophica Polonorum” – redaktor naczelna.
 5. 2004-2005 „Innowacje w edukacji Akademickiej” – z-ca red. naczelnego.
 6. 2002-2003 „Studia Mediewistyczne” – członek Rady naukowej.

 

Udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach i sympozjach naukowych:
 1. Referat (dalej ref.): „Toward the lay devotion: Jean Gerson nominalism and transformation of late medieval theology”, „Religious Transformation in late Medieval and Early Modern Europe. Bridging the Chronological, Confessional and Cultural Divides”, (European Cooperation in Science and Technology), COSTACTIONIS1301, 15-17. 10. 2015, Tours, Francja.
 2. Prowadzenie Open days, „Governance, RRI and Business”, 13. 10.2015, Brussels, Belgia.
 3. Aktywny udział, X konferencja „Spotkanie edytorów”, KUL, 25.10. 2015, Lublin
 4. Ref.: „Boska interwencja w świat przyrody. Czternastowieczne komentarze do Fizyki Arystotelesa”, V Kongres Mediewistów Polskich, 20-24. 09. 2015, Rzeszów.
 5. Prowadzenie sesji, Ref.: „Ruch przyspieszony do góry, czyli konsekwencje wprowadzenia matematyki do fizyki Arystotelesa”, 10 Polski Zjazd Filozoficzny, 15-19. 09. 2015, Poznań.
 6. Ref.: „Mary Astell – uczennica Kartezjusza”, XI Ogólnopolska konferencja naukowa z cyklu „Filozofia XVII wieku jej źródła i kontynuacje”, 20-22. 06. 2015r., Białystok.
 7. Udział w Workshop Community of Interpretation, “New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe”, (European Cooperation in Science and Technology), COSTACTIONIS1301, 19-22 11. 2014, Viena, Austria.
 8. Ref.: Świat możliwy versus świat realny w koncepcjach średniowiecznych, czyli o boskiej mocy absoluta i ordinata, ogólnopolska konferencja „O mocy Boga”, 14-15. 11. 2014, Gdańsk.
 9. Udział (prowadzenie sesji), IX konferencja „Spotkanie edytorów”, KUL, 27. 09. 2014r., Lublin.
 10. Udział w VIII konferencji „Spotkanie edytorów”, KUL 29. 09. 2012r., Lublin.
 11. Ref.: Czy matematyka jest właściwą dla fizyki metodą? Angielskie XIV-wieczne komentarze do pism przyrodniczych Arystotelesa, VII konferencja „Spotkanie edytorów”, KUL, 2012r., Lublin.
 12. Ref. Czy w XII i XVIII-wiecznej Anglii kobieta była traktowana jako wartościowa jednostka – obywatelka?, konf. “Indywiduum w perspektywie ontologicznej, epistemologicznej i aksjologicznej”, 18-19. 05. 2012r., Gdańsk.
 13. Ref. Potępienia: kryzysy czy przełomy w myśli średniowiecznej?, IV Kongres Mediewistów Polskich, 9-21. 09. , Poznań
 14. Udział w VI konferencji „Spotkanie edytorów”, Lublin KUL 29. 09. 2011r.
 15. Ref. Interpretative Tradition of Burley’s Theory of Remission and Intension of Forms, colloquium „Medieval Philosphical Text Edition”, Roudbouts University of Nijmegen, Holandia, 24-25. 04. 2011.
 16. Ref. Kilvington’s commentary on the Physics, (Seminari Della Classe Di Lettere e Filosofia) Scuola Normale Superiore di Pisa), 06. 2010r., Pisa, Włochy, 5.
 17. Ref. “Chaos infinitum”? Richard FitzRalph – “the lion” and Richard Kilvington – “the leopard” on time, continuity and infinity, konf. „Richard FitzRalph: His Life, Times and Thought”, 15-17. 11. 2010r., Maynooth, Irlandia.
 18. Wykład inauguracyjny Wieki średnie czy poślednie? Spojrzenie filozofa, XLII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Antropologicznego, 10. 09. 2009r., Łódź.
 19. Udział w panelu dyskusyjnym: „Średniowieczne korzenie uniwersytetów i nauki w środkowej i środkowowschodniej Europie”, XVIII Powszechny Zjazd Historyków Polskich, 16–19. 2009r., – Olsztyn.
 20. Prowadzenie sesji, konf. „Philosophy and Psychology in Late-Medieval Commentaries on Peter Lombard’s Sentences”, Nijmegen, Holandia 28-30. 2009r.
 21. Prowadzenie sesji, konf. Eracon 2009, Erasmus Coordinators Conference, 29. 04. 2009r., Nicosia, Cypr.
 22. Ref: Nowożytny projekt matematyzacji fizyki. Kontynuacja rozważań średniowiecznych?, III „Spotkanie Edytorów”, KUL, 2008, Lublin.
 23. „Philosophy and Theology in the Studia of the Religious Orders and at the Papal Court”, 08-11. 2008r., Notre Dame, USA.
 24. Ref. Nierówne nieskończoności? Dunsa Szkota teoria potentia absoluta/ordinata Dei inspiracją dla rozwoju XIV-wiecznej matematyki, Międzynarodowe Sympozjum Jubileuszowe z okazji 700-lecia śmierci bł. Jana Dunsa Szkota, 8-10. 04. 2008r., Lublin
 25. Ref. Upadek czy rozkwit teologii? Wpływy nominalizmu na teologię późnego średniowiecza, III Kongres Mediewistów Polskich, 22-26. 2008r., Łódź.
 26. Ref. Scotistic and Ockhamist Contribution to Kilvington’s Ethical and Theological Views, 36 Kölner Miediaevistentagung, 9-12. 09. 2008r., Kolonia, Niemcy.
 27. Ref: Zagadnienie przyszłych zdarzeń przygodnych w filozofii i teologii XIV wieku, VIII Polski Zjazd Filozoficzny, 15-20. 09. 2008r., Warszawa
 28. Ref. The Fourteenth and Seventeenth Century Project of Mathematical Physics. Continuity or Discontinuity?, III International Conference of the European Society of the History of Science: “Styles of Thinking in Science and Technology”, 10-12. 09. 2008r., Viena.
 29. The Transmission of English Ideas in the Fourteenth Century – the Case of Richard Kilvington, konf. „Universality of Reason – Plurality of Philosophies in the Middle Ages”, XII SIEPM Cogress, 16–22. 09. 2007r., Palermo, Włochy.
 30. Ref. Inspiracje Galileusza. Nauka fizyki w wieku XIV, II Kongres Mediewistów Polskich, 19-21. 2005r., Lublin.
 31. Ref. Walter Charleton on Mechanics, konf. „The Mechanization of Natural Philosophy” (Eropean Science Foundation), 17-19. 11, 2005r., Grenoble.
 32. Ref. Problem of Motion in Richard Kilvington; prowadzenie sesji, konf. „Mechanics and Natura Philososphy before Scientific Revolution” (Eropean Science Foundation) 30. 01 – 01. 02. 2004r., La Orotava, Teneryfa.
 33. Ref. Teolog Wilhelm Ockham, sympozjum Filozofia franciszkańska, WSD franciszkanów, 10 – 12. 2004r., Łódź-Łagiewniki.
 34. Ref. Secundum Imaginationem in the Fourteenth Century, 45 International Congress of Medieval Studies, Western Michigan University, 7-11. 05., Kalamazoo, USA.
 35. The Rise and Development of “Mathematical Theology” in the Middle Ages, (seminarium: Moral Cosmologies: History, Experience, and Contemporary Ministra), Boston University School of Theology, 09. 2003r., Boston Mass., USA.
 36. Ref. „The Role of Imaginatio in Richard Kilvington”, konf. „Intelecto e imaginação na filosofia medieval”, XI SIEPM Cogress, 26-31. 08. 2002r., Porto, Portugalia.
 37. Ref. From Oxonian Sources to Parisian Rebellion: Attempts to Overcome Aristotelianism in Fourteenth – Century Physics, Second International Congress of Fédération Internationale des Instituts d’Etudes Médiévales, 26-30. 08. 2002r., Barcelona, Hiszpania.
 38. Ref.: Mathematics and logic in 14th century science. Kilvington as a source, Międzynarodowa konferencja: Méthodes et statut des sciences à Paris au XIVè siècle, 2000r., Tours, France
 39. The Concept of Time in Richard Kilvington, konf. Tempus, aevum, aeternitas, 4-6. 03. 1999r., Triest, Włoch
 40. Ref. Natura more geometrico. Średniowiecze jako pośrednik w recepcji matematyki greckiej dla potrzeb fizyki, VII Kolokwia mediaevalia. „Trwałe Wartości średniowiecza”, 1999r., Olsztyn.
 41. Ref. Wylton’s Solution of the Aristotelean Problem of God’s Infinite Power, konf. „What is Philosophy in the Middle Ages?”, 10th International Congress of Medieval Philosophy (I.E.P.M.), 25-30. 08. 1997r. Erfurt, Niemcy.
 42. Ref. Wilton’s Solution of the Aristotelian Problem of God’s Infinite Power, [w:] Aristotle in Britan during the Middle Ages, “Aristotle in Britain during the Middle Ages”, 8-11. 04. 1994r., Cambridge, Anglia.
 43. Ref. Discussion on infinitas vigoris Dei in the Averroists in 13th and 14th Centuries, 8th International Congress of Medieval Philosophy (S.I.E.P.M), 24-29. 08. 1987r., Helsinki, Finlandia,

 

Projekty naukowo-badawcze
 1. 2016 –, Kierownik projektu: „Średniowieczna Szkoła Oksfordzkich Kalkulatorów, czyli matematyzacji fizyki Arystotelesa”, OPUS IX.
 2. 2016 –, Członek projektu: „Filozoficzna dyskusja wokół problemu determinizmu od św. Augustyna do Alvina Plantingi. Wolność człowieka a hipoteza teistyczne”, OPUS VIII.
 3. 2013 –, Członek projektu: “New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe”, (European Cooperation in Science and Technology), COSTACTIONIS1301.
 4. 2010-2015, Kierownik projektu UE: „Kształcenie kadr dla potrzeb rynku flexicurity i gospodarki opartej na wiedzy – oferta kierunków nauk humanistyczno-społecznych UŁ”, projekt UE 4.1.1 UDA – POKL.04.01.01-00-045/10-00.
 5. 2011-2012, Kierownik projektu (grant promotorski): „Platon schrystianizowany? Marsilia Ficina intuicyjne poznanie idei droga do zjednoczenia z Bogiem”, NCN.
 6. 2007-2010, Kierownik projektu: „Korzenie nowożytnej, matematycznej metody naukowej: Ryszard Kilvington jako twórca nowego stylu myślenia w średniowieczu”, MNiSW.
 7. 2008-2009, Kierownik projektu (grant promotorski): „Rozumność i wolność u Jana Jakuba Rousseau i Mary Wollstonecraft” MNiSW .
 8. 2006-2007, Kierownik projektu: „Fundament filozofii. Rola i znaczenie gramatyki w Renesansie Karolińskim”, MNiSW.
 9. 2002-2005, Kierownik projektu: „Antologia średniowiecznych tekstów filozoficznych”, KBN.
 10. 1997-1998, Kierownik projektu: „Rola uniwersytetu krakowskiego w krzewieniu kultury w średniowiecznej Polsce”, KBN.
 11. 1995-1999, Główny wykonawca: „Antologia filozoficznych tekstów z XII – XIV wieku” KBN.
 12. 1992-1994, Kierownik projektu: „Czternastowieczne koncepcje ruchu” Min. Nauki.

 

Członkostwo w międzynarodowych i ogólnopolskich organizacjach i towarzystwach naukowych
 1. 2011 – Komitet Nauk Filozoficznych PAN – członek.
 2. 2010 – The FitzRalph Society (Maynooth, Irlandia) – członek Prezydium
 3. 2002-2012, Sociéte Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale (Freiburg, Niemcy) – członek Prezydium.
 4. 2007 – Stały Komitet Mediewistów Polskich – członek.
 5. 2005-2008, European Association of ERASMUS Coordinators (EAEC, Nicosia, Cypr) – wiceprzewodnicząca.
 6. 1994 – Polskie Towarzystwo Filozoficzne – członek.
 7. 1987 – Sociéte Internationale pour l’Etude de la Philosophie Médiévale – członek.

 

Staże zagraniczne
 1. 2006 – Harvard University, Department of the History of Science, Cambridge, Mass., USA – visiting scholar – stypendystka Fundacji Kosciuszki z Nowego Jorku.
 2. 2003-2004 – Dibner Institute for the History of Science and Technology, MIT Cambridge, Mass. –senior Fellow – stypendystka MIT.
 3. 2002-2003 – Boston College, Department of Theology, Chestnut Hill, , USA, – visiting scholar – stypendystka Fundacji Fulbrighta.
 4. 1996-1997 – Harvard University, Department of the History of Science, Cambridge, , USA

– visiting scholar – stypendystka Fundacji Kosciuszki z Nowego Jorku.

 1. lipiec 1987 Centre d’Etudes Supérieures de Civilisation Médiévale, Poitiers, Francja – uczestniczka szkoły letniej.

 

Prowadzone wykłady i seminaria naukowe

Seminaria doktoranckie
 1. Feminist Theory of Essentialism (w jęz. angielskim).
 2. Feminism (w jęz. angielskim).
 3. Intuicja versus
 4. Kobiety myślicielki w średniowieczu i renesansie.
 5. Intuicja intelektualna versus racjonalizm dyskursywny od Platona do XIX wieku.
 6. Filozofia, kultura, polityka Antyku.

 

Seminaria analityczne
 1. Bóg i świat w filozofii średniowiecznej.
 2. Angielska filozofia XIV-wieku.
 3. Philosophy and Feminism Thinking (w jęz. angielskim).
 4. Feminist Theory of Constructivism (w jęz. angielskim).
 5. Feminizm Theory of Essentialism (w jęz. angielskim).
 6. „Sokrates zacznie być tak biały, jak on sam będzie biały” – średniowieczne ćwiczenia logiczne.
 7. Feministyczna filozofia społeczna.
 8. Myśl feministyczna – historia i współczesność.

 

Wykłady kursowe
 1. Historia filozofii starożytnej.
 2. Historia filozofii średniowiecznej.
 3. Filozofia.
 4. Etyka i edukacja filozoficzna.
 5. Wprowadzenie do filozofii.

 

Wykłady zagraniczne
 1. „Margaret Cavendish’s natural philosophy” – LLP-Erasmus Programme, academic year 2007/ 2008, Yvaskyla, Finlandia
 2. „Anne Conway and The principles of ancient and modern philosophy – LLP-Erasmus Programme, academic year 2007/ 2008, Yvaskyla, Finlandia, 2008.
 3. „Mary Astell – student of Des Cartes?” – LLP-Erasmus Programme, academic year 2007/ 2008, Yvaskyla, Finlandia, 2008.
 4. „Women in public sphere in the seventeenth-century” – LLP-Erasmus Programme, academic year 2007/ 2008, Yvaskyla, Finlandia.
 5. „Women and philosophical milieu of the seventeenth-century” – LLP-Erasmus Programme, academic year 2007/ 2008, Yvaskyla, Finlandia.
 6. „The Transmission of Ideas from Galileo to Newton. Walter Charleton on Mechanics”, The Dibner Institute for History of Science and Technology, MIT, Cambridge Mass. USA, 2003.
 7. „Richard Kilvington on Local Motion”, The Department of the History of Science, Harvard University, Cambridge Mass, USA, 1997.
 8. „Speculative Physics in 14th Century”, The Department of Theology, Boston College, Chestnut Hill, Boston, Mass., USA, 1997.

 

Promotor doktoratów

 1. Joanna Papiernik, Platon schrystianizowany? Marsilia Ficina intuicyjne poznanie idei drogą do zjednoczenia z Bogiem, UŁ – obrona 2011r.
 2. Zefiryna Żegnałek, Rozumność i wolność u Jana Jakuba Rousseau i Mary Wollstonecraft, UŁ – obrona 2010r.
 3. Monika Michałowska, Nauczanie gramatyki jako wstęp do teologii w Renesansie Karolińskim – obrona 2008r.
 4. Robert Podkoński, Problem nieskończoności w pismach Ryszarda Kilvingtona na podstawie kwestii „Utrum omne continuum sit divisibile in infinitum”, UŁ – obrona 2007r.
 5. Adam Gogacz, Regnum philosophiae. Bartłomieja z Jasła idea uniwersytetu , UŁ – obrona 2004r.
 6. Rafał Kępa, Problem Boskiej przedwiedzy w odniesieniu do wolności ludzkiej w kwestii Tomasza Wiltona „Utrum praedestinatus possit damnari”, UŁ – obrona 2004r.

 

Recenzent doktoratów

 1. Monika Mansfeld, Quaestiones in duodecim libros „Metaphysicorum” Aritotelis Jana Burydana (VII księga). Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna, UŚ – obrona 2015 r.
 2. Maciej Stanek, Jana Buridana Quaestiones supee „Parva naturalia” Aristotelis. Edycja krytyczna i analiza historyczno-filozoficzna, UŚ – obrona 2015 r.
 3. Michał Moroz, Kwadraty magiczne Ahmada al.-Buniego na podstawie traktatu Manda usul al.-Hikma, UW – obrona 2015r.
 4. Wojciech Wciórka, Piotr Abelard o związkach koniecznych i przygodnych, UW – obrona 2012 r.
 5. Maria Urbańska-Bożek, Koncepcja intelektu w filozofii Aleksandra z Aleksandrii, KUL – obrona 2010 r.
 6. Tomasz Tiuryn, Boecjusz i problem uniwersaliów, UW – obrona 2010r.
 7. Katarzyna Kornacka, Prawda, prawo, autorytet. Podstawy osadu moralnego w Dialogu Wilhelma Ockhama, UKSW – obrona 2008 r.

 

Recenzent w przewodzie habilitacyjnym

 1. Marcin Bukała, Risk and Medieval Negotium. Studies of the Attitude toward Enterpreneurship: from Peter of Chanter to Clarus Florentinus, IFiS, PAN, posiedzenie komisji 2015 r.
 2. Wanda Bajor, Bendicti Hesse Quaestiones disputatae super tres libros „De anima” Aristotelis (libri II et III). Editio critica et inquisitio historico-philosophica, KUL, kolokwium 2011 r.
 3. Krystyna Krauze-Błachowicz, Jan z Głogowa i tradycja gramatyki spekulatywnej, UW, kolokwium 2009 r.
 4. Marek Gensler, Kłopotliwa zmiana czyli Waltera Burleya zmagania ze zmiennością rzeczy, UŁ, kolokwium 2008 r.