prof. dr hab., Zakład Logiki i Ontologii UKW w Bydgoszczy

wykonawca


Artykuł

Teizm otwarty wobec wolnej woli i istnienia Boga

Biogram

Urodziłem się 23 września 1965 r. w Bolesławcu na Dolnym Śląsku. W roku 1984 ukończyłem Liceum Ogólnokształcące w klasie o profilu matematyczno-fizycznym w Jastrzębiu Zdroju na Górnym Śląsku. Studiowałem filozofię na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie w latach 1984-1991. 22 lutego 1991r. zdałem egzamin magisterski na podstawie rozprawy „Koncepcja negatywnych stanów rzeczy Alexiusa Meinonga” napisanej pod kierunkiem prof. dr. hab. Włodzimierza Galewicza, recenzentem rozprawy był prof. dr hab. Jan Woleński. W 1991r. otrzymałem stypendium doktoranckie rządu szwajcarskiego na pobyt w Internationale Akademie für Philosophie im Fürstentum Liechtenstein (IAP) z siedzibą w Schaan, który trwał do 1994r. Przez pierwsze dwa lata  pozostawałem pod opieką naukową Barry Smitha – wybitnego brytyjskiego filozofa analitycznego i znawcy filozofii Brentany i Husserla. Uczęszczałem również na wykłady i seminaria (Privatissimum) prowadzone  przez Josefa Seiferta, Rocco Buttiglione oraz Jerzego Perzanowskiego.  7 listopada 1995r. uzyskałem na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie filozofii  na podstawie rozprawy „Niektóre problemy związane z Husserlowską koncepcją prawdy w „Badaniach logicznych”. Jej promotorem był  prof. dr hab. Jan Woleński, a recenzentami byli prof. dr hab. Włodzimierz Galewicz oraz prof. dr hab. Jacek Juliusz Jadacki. W latach 1996-1998 odbywałem dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie we Fryburgu szwajcarskim (Univeristé de Fribourg) dzięki stypendium kantonu Fryburg. W ramach pobytu uczęszczałem na niemieckojęzyczne seminarium  poświęcone fenomenologii Edmunda Husserla prowadzone przez Guido Künga – wybitnego znawcę filozofii Husserla i Romana Ingardena.  Wykonywałem również zadania w ramach realizacji międzynarodowego grantu, kierowanego przez prof. dr. hab. Włodzimierza Galewicza przeznaczonego na niemiecką edycję pism Romana Ingardena dla wydawnictwa Felix Meiner Verlag. Wykonywałem również prace pomocnicze zlecone przez prof. Galewicza w związku z jego przekładem Psychologii z empirycznego punktu widzenia Franza Brentany.

Po powrocie do kraju, 15 lutego 1999 r. rozpocząłem pracę na stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy w  Katedrze Filozofii kierowanej wówczas przez prof. dr. hab. Stefana Sarnowskiego. 12 czerwca 2003r. zdałem jednogłośnie kolokwium habilitacyjne na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy habilitacyjnej Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, której recenzentami byli prof. dr hab. Jan Woleński, prof. dr hab. Jacek Paśniczek i dr hab. Ryszard Wiśniewski.

24 listopada 2003 r. Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów zatwierdziła stopień doktora habilitowanego nadany 12 czerwca 2003r. przez Radę Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. 1 października 2004 r. rozpocząłem pracę na stanowisku profesora nadzwyczajnego Akademii Bydgoskiej (przekształconej  w 2005 r. w Uniwersytet Kazimierza Wielkiego) w Instytucie Filozofii i Socjologii. Na stanowisku tym pracuję do dnia dzisiejszego.  1 października 2004r. zostałem kierownikiem Zakładu Logiki i Epistemologii, przekształconego w 2011r. w Zakład Epistemologii i Filozofii Religii, a w 2015 w Zakład Logiki i Ontologii. Pierwszego października 2007r. zostałem dyrektorem Instytutu Filozofii i Socjologii, przekształconego w 2008 r. w Instytut Filozofii. Funkcję tę sprawuję do chwili obecnej. W 2012 r. zostałem wybrany do Senatu Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego.

Wypromowałem troje doktorów: Mariusza Kaniewskiego w roku 2012 w Uniwersytecie Szczecińskim na podstawie rozprawy „Epistemologiczna reinterpretacja idealizmu transcendentalnego Edmunda Husserla”, Agnieszkę Świtkiewicz-Blandzi w roku 2014 w  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na podstawie rozprawy „Interpretacja myśli Pseudo-Dionizego w wybranych dziełach Grzegorza Palamasa” oraz Agatę Żaroń w roku 2015 w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II na podstawie rozprawy „Etyka Arystotelesa w kontekście współczesnych badań oraz koncepcji psychologicznych i społecznych.”

Jak dotąd opublikowałem łącznie ponad 80  pozycji; w tym 5 monografii autorskich, 10 książek redagowanych lub współredagowanych  z innymi osobami (w tym 6 w języku angielskim), 53 artykułów, 13 recenzji, 3 przekłady z języka niemieckiego, 1 sprawozdanie i 1 „Wprowadzenie” okolicznościowe do numeru czasopisma (Studia z Filozofii Polskiej). W druku znajduje się kilkanaście następnych pozycji.

Publikacje

Monografie
 • Stany Rzeczy i prawda, Szkice filozoficzne, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, 245.
 • Filozofia Tadeusza Czeżowskiego, Akademia Bydgoska im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2002, 387.
 • Bóg, wszechwiedza, wolność, Wydawnictwo Epigram, Bydgoszcz, 2007, 90.
 • Sąd i poznanie w fenomenologii Edmunda Husserla, Wydawnictwo WSG/Wydawnictwo Rolewski, 2008, 219.
 • Opatrzność Boża, wolność, przypadek. Studium z analitycznej filozofii religii. Wyd. Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i teologii/Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów W drodze/Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji
 • Dominikanów, Kraków/Poznań, 2014,  410.
Redakcja naukowa i współredakcja
 • Actions, Products, and Things. Brentano and Polish Philosophy, Ontos Verlag,Frankfurt/ Paris/ Lancaster, 237.A. Chrudzimski and D. Łukasiewicz (eds.) 2006.
 • Scientific Knowledge and Common Knowledge, Epigram Publishing House/Kazimierz Wielki University Press, D. Łukasiewicz & R. Pouivet, 2009, 304.
 • Rozumieć cierpienie. Wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa. Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Dariusz Łukasiewicz, Marek K. Siwiec, Sylwester Warzyński, 2010, s. 272.
 • The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology. Ontos Verlag, Frankfurt/Paris. Dariusz Łukasiewicz & Roger Pouivet, s. 244, 2012.
 • “Ontological Proofs Today”, Special Issue of European Journal For Philosophy of Religion, vol, 4, no.2, s. 195. 2012, Praque . (Guest editor)
 •  „Józef Maria Bocheński- The Heritage of Ideas: from Logic to Wisdom”, Studies in East European Thought, v.65, Issue (1), 2013, ss.154. Springer, Dordrecht/New York. (advisory editor with Ryszard Mordarski).
 • „O. Józef M. Bocheński, Logika, filozofia, światopogląd”, Filo-sofija, 21 (2013/2), Bydgoszcz. (redakcja tomu z Ryszardem Mordarskim).
 • “Epistemology of Atheism”, Special Issue of European Journal For Philosophy of Religion, vol.7 no.1, 2015, s.226 (Guest editor with Roger Pouivet)
 • Poza logiką jest tylko absurd. Filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP. (red. z Ryszardem Mordarskim) Wyd. Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i teologii/Wydawnictwo Polskiej Prowincji Dominikanów, Kraków, 2014., s.330
 • „Kazimierz Ajdukiewicz: od semiotyki do metafizyki”, Filo-Sofija 28 (2015/1/1), Bydgoszcz. (redakcja tomu z Ryszardem Mordarskim).
Wybrane artykuły
 • „Przyczynek do teodycei Gottfrieda Leibniza” w: Przegląd Filozoficzno – Literacki, Warszawa 2004, 2,  75-95.
 • „Problem piekła – uniwersalizm Thomasa Talbotta” w: Kwartalnik Filozoficzny, Kraków 2004, T. XXXII,  75 – 91.
 • „Tadeusz Czeżowski`s Approach to the Intenationality and Ontology of Fiction”, Reports on Philosophy, 22, 2004 (druk 2005), 143 – 161, Jagiellonian University Press, Kraków.
 • „O pojęciu Lebensweltu w fenomenologii Edmunda Husserla” w: Przegląd Filozoficzny 54, 2005 Warszawa, 149 – 162.
 • „Brentanian Philosophy and Czeżowski’s Conception of Existence” w: A. Chrudzimski and D. Łukasiewicz (eds.) Brentano and Polish Philosophy, Ontos verlag/Frankfurt/Lancaster/Paris,  183 – 215.
 • „Ontologie der Sachverhalte”, w Filo – sofija 6, Bydgoszcz, 2006, 19-32.
 • “Logical and Metaphysical Assumptions of Bernard Bolzano’s Theodicy”, Forum Philosphicum International Journal For Philosophy, 12, Kraków, 2007, 33-56.
 • “Brentano’s Theory of Judgment and the Lvov-Warsaw School, Ruch Filozoficzny, LXIV,1, 2007, 33-47, Toruń.
 • “Metaphysics of Axiological Realism”, in Roger Pouivet, Manuel Rebuschi (eds.): (Anti) Realisms: The Metaphysical Issue, Philosophia Scientiae, Paris, 12/2008, 1-18.
 • „Polish Ontology and the Brentanian Tradition”, in S. Lapointe, J. Woleński, M. Marion and W.Miśkiewicz (eds.) The Golden Age of Polish Philosophy, Springer, Dordrecht/New York, 2009, 16-31.
 • “Between Common Sense and Fantology”, w D. Łukasiewicz & R. Pouivet Roger (eds.) Scientific Knowledge and Common Knowledge, Epigram Publishing House/Kazimierz Wielki University Press, D. Łukasiewicz & R. Pouivet, 2009, 155-171.
 • “Źródła, zasady i perspektywy realizmu moralnego Tadeusza Czeżowskiego”, w:Ruch Filozoficzny, nr. Tom LXVI, Toruń, 2009,363-373.
 • „Piekło – kara czy wolny wybór?”, w: Ethos, Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL, kwiecień-wrzesień, 2010, s. 90-105.
 • “On Jan Łukasiewicz’s many-valued logic and his criticism of determinism”, Philosophia Scientiae, vol.15/2, 2011, 7-20, Editiones Kime, Paris.
 • „Are we morally obliged to be atheists? Marian Przełęcki on the Right to believe” [w:] The Right to Believe. Perspectives in Religious Epistemology. Ontos Verlag, Frankfurt/Paris. Dariusz Łukasiewicz & Roger Pouivet, 2012, 161-178.
 • “Some Remarks on Husserl’s and Seifert’s Ontology of Proposition”, Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, vol.57, 2012, 251-263.
 • „Fatalizm teologiczny a fatalizm logiczny. Przyczynek do argumentu antyredukcyjnego Lindy Zagzebski”, Analiza i Egzystencja, 26, 2014, 5-19.
 • „Wszechwiedza Boża a problem zła z perspektywy teizmu otwartego”, Filo-Sofija, 19 (2012/4),
 • „Bocheński on Divine Providence and Human Freedom’, w: Studies in East European Thought, vol. 65, Issue (1) 2013, 53-63. Springer: Dordrecht/New York.
 • „On the argument from Chance for the Non-Existence of God”, European Journal for Philosophy of Religion, vol. 7/1 Spring 2015,199-209.
 • „Continuous creation in the probabilistic world of Chance”, Analiza i Egzystencja , 31, 2015, 21-35.