prof. dr hab., kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL

kierownik


née Nowodworska

 

Przekłady

Jan Szkot Eriugena: De divina praedestinatione

R. Grosseteste: De libero arbitrio

Artykuły

Augustyn: Bóg a wolność człowieka.

Boecjusz: Jak może istnieć wolność woli, jeżeli istnieje Bóg [wszechwiedzący i wszechmocny].

Eriugena: Dlaczego Bóg nie poznaje zła, czyli grzechu?

R. Grosseteste: W jaki sposób człowiek jest wolny.

Edukacja

 • 1980-1985 filozofia teoretyczna, Wydział Filozoficzny, KUL;
 • 1983-1984 filologia klasyczna, Wydział Humanistyczny, KUL;
 • 1985 magisterium z filozofii ze specjalnością historia filozofii na podstawie pracy: Wpływ myśli chrześcijańskiej na koncepcję piękna Pseudo-Dionizego Areopagity; promotor: ks. prof. M. Kurdziałek.
 • 1993 doktor filozofii na podstawie pracy: Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny; promotor: prof. M. Kurdziałek; recenzenci: prof. W. Stróżewski (UJ), prof. Zieliński (KUL);
 • 2000 III 16 doktor habilitowany na podstawie rozprawy Księga Pisma i Księga Natury. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres; recenzenci: prof. M. Markowski (PAN), prof. M. Gogacz (USKW), o. prof. E. Zieliński (KUL);
 • 22 X 2007 Prezydent RP podpisał wniosek o nadaniu tytułu naukowego profesora;
 • 1996-1997 Grant badawczy (Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres) przyznany przez Komitet Badań Naukowych;
 • 2005 VII 2007 Grant badawczy przyznany przez KBN: U źródeł kultury europejskiej. Filozofia Boecjusza.

Zatrudnienie

 • 1988 asystent przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej Wydziału Filozofii KUL;
 • 1994 adiunkt przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej KUL;
 • 2001 VI 01 profesor nadzwyczajny przy Katedrze Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej;
 • 1 IX 2001-31 VIII 2004 – prorektor KUL do spraw nauki, kontaktów zagranicznych i promocji uniwersytetu;
 • 1 X 2008 kierownik Katedry Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.
 • 1 XI 2008 stanowisko profesora nadzwyczajnego
 • 2013–2016 członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów

Stypendia

 • 1987: 3-miesięczne stypendium językowe TP KUL w Paryżu
 • 1995–1996: 6-miesięczne stypendium naukowe w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven
 • 1999: 3-miesięczne stypendium naukowe w Instytucie Filozofii Katolickiego Uniwersytetu w Leuven
 • 1999: 1-miesięczne stypendium im. Lanckorońskich, Londyn.
 • 2003.10.21–30: Misja profesorska w ramach współpracy polsko-włoskiej, Rzym, Sapienza.
 • 2007.03.1–14: Stypendium w Instytucie Filozofii KULeuven (Belgia)
 • 2007.10.15–11.13: Stypendium DAAD w Institut fur Cusanus Forschung w Trewirze
 • 2010.02.7–13:- Staż ICT- Utrecht (Holandia) wykład: 11.02: Boethius Platonic and Christian Thinker
 • 12.02. seminarium: Being a Historian of Mediaeval Philsophy
 • 2012.09.23–30: KULeuven (Belgia), Instytut Filozofii, kwerenda
 • 2013.09.18–29: KULeuven (Belgia), Instytut Filozofii, kwerenda

Członkostwo w towarzystwach naukowych

 • 1988 SPES (Society for the Promotion of Eriugenian Studies);
 • 1995 TN KUL (Towarzystwo Naukowe KUL);
 • 1997 SIEPM (Société International pour l’étude de la philosophie médiévale) ACPA (American Catholic Philosophical Association);
 • 2003 ISNS (International Society for Neoplatonic Studies);
 • 2004 członek Towarzystwa Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej;
 • 2010 członek Kueser Akademie für Europäische Geistesgeschichte.

Rady czasopism naukowych

 • Rada Redakcyjna „Studia antyczne i mediewistyczne” IFIS PAN,
 • Komitet Redakcyjny „Mediaevalia Philosophica Polonorum”,
 • Komitet Redakcyjny serii wydawniczej „Klasyka Filozofii”, IFIS PAN,
 • Rada Naukowa czasopisma „Diametros”,
 • Coincidentia. Zeitschrift für europäische Geistesgeschichte
 • Archiwum Historii Filozofii i myśli społecznej
 • Peitho. Examina antiqua
 • Komitet Redakcyjny „Roczniki Filozoficzne”, KUL – Redaktor Naczelna

Udział w grantach badawczych

 • 1996–1997: grant badawczy przyznawany przez Komitet Badań Naukowych pt. Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres.
 • 2005.05: grant badawczy przyznany przez Komitet Badań Naukowych na okres 18 miesięcy pt. U źródeł kultury europejskiej. Filozofia Boecjusza 031/H01/2005/2008.
 • od 2008: uczestnik projektu Cusanus – Portal pod kierunkiem prof. A.W. Eulera z Institute für Cusanus Forschung (Trewir, Niemcy); rezultat – artykuły: urts173.uni-trier.de.8080/Cusanus/artikel/johannes-scotus-eriugena oraz: urts173.unitrier.de:8080/Cusanus/artikel/boethius
 • 2009: Projekt „Neoplatońskie źródła kultury europejskiej: Eriugena-Kuzańczyk” – Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej nr 12245/09/TM;
 • 2009.11: uczestnik grantu sponosrowanego przez Ministerio de Ciencia e Innovación de España pt. Las nociones de causalidad y manifestación como explicatio mundi. De Escoto Eriugena a M. Eckhart, FFI2008-02804, kierownik: prof. M-J. Soto (Pamplona);
 • do 2011: udział w projekcie „Mistyka reńska”, kierowanym przez prof. M.-A. Vannier (Université P. Verlain, Metz), Maison des Sciences de l’homme Lorraine i Institute für Cusanus Forschung (Trewir, Niemcy); rezultat – artykuł: – Scot Erigène Jean, w: Encyclopédie des mystiques rhénans. D’Eckhart a Nicolas de Cues et leur réception, wyd. M.-A. Vannier, Cerf, Paris 2011, s. 1033-1038.
 • 2012.14: uczestnik grantu sponosorowanego przez Ministerio de Ciencia e Innovación de España pt. Universitas rerum y metafisica del logos en la interpretacion neoplatonia medieval del proceso emanativo-manifestativo de la causalidad. De Escoto Eriugena a M. Eckhart- FFI2011-28729 (2012-14); kierownik projektu prof. M.-J. Soto (Pamplona);
 • 2013–2017: uczestnik międzynarodowego projektu: New Communities of Interpretation: Context, Strategies and Process of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe, COST-IS1301 European Cooperation in the field of Scientific and Technical Research.

Nagrody i odznaczenia

 • 2004.06.18: Nagroda Rektora KUL I stopnia za organizację międzynarodowej konferencji: Byt czy dobro? Metamorfozy neoplatonizmu.
 • 2005.09.21: Srebrny Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP.
 • 2008.06: Nagroda Rektora KUL II stopnia za książkę Święty Augustyn.
 • 2012: Medal Komisji Edukacji Narodowej.